Datatable Dil Seçimi

Datetable dil seçimini özelleştirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki datatable dil seçimi kodunu kullanın. Data table türkçe örneğini farklı dillerde yapmak için https://datatables.net/examples/basic_init/language.html buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

$(document).ready(function() {
      $('#example').DataTable({
         "language": {
          "url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/Turkish.json"
        }
      });
    } );

 

Geçici Bir özelleştirme yapmak için kod içerisinde yazım yapabilirsiniz.

$(document).ready(function() {
  $('#example').DataTable( {
    "language": {
      "lengthMenu": "Display _MENU_ records per page",
      "zeroRecords": "Nothing found - sorry",
      "info": "Showing page _PAGE_ of _PAGES_",
      "infoEmpty": "No records available",
      "infoFiltered": "(filtered from _MAX_ total records)"
    }
  } );
} );

0 Yorum

Soru & Yorum


Web Tasarım

Renkli Kare

Web Tasarım Ajansı